Rola i zadania technologa

wszytsko o pieczywie

W nowoczesnej piekarni technolog jest organizatorem procesu produkcyjnego. On projektuje proces produkcyjny, w tym schematy fermentacyjne,   sporządza harmonogramy produkcji i nadzoruje ich wykonanie oraz właściwy przebieg produkcji, współpracując w tym zakresie z załogą i z laboratorium. Zakres działań i obowiązków technologa zależy min., od jego stano­wiska funkcyjnego, np. główny technolog, technolog zmianowy. W każ­dym jednak przypadku podstawowym zadaniem technologa jest właści­we zaplanowanie procesu technologicznego uwzględniające: wielkość za­mówienia i jego strukturę, właściwości surowców, wyposażenie techniczne i zdolności produkcyjne zakładu oraz kwalifikacje załogi. Technolog nadzoruje produkcję i, przy współudziale służb laborato­ryjnych, kontroluje właściwy przebieg procesu technologicznego oraz ja­kość półproduktów i gotowego wyrobu. Współpracuje ze służbami tech­nicznymi w celu zapewnienia pełnej sprawności oraz właściwego funk­cjonowania maszyn i urządzeń. W praktyce, bardzo często, technolog musi ingerować w zaplanowany proces technologiczny i zmieniać jego pa­rametry w związku z ewentualną awarią urządzeń, zmianą właściwości surowców, zwłaszcza mąki, oraz zmianą wielkości zamówienia. Z racji pełnionych funkcji technologów zwykło się nazywać oficerami pro­dukcji.
Polecamy