Produkcja pieczywa

wszytsko o pieczywie

Przetwory zbożowe, w których ok. 80% stanowi pieczywo, zajmują bardzo ważną pozycję w wyżywieniu człowieka. Zakłada się, że produkty zbożowe w obecnych warunkach powinny pokryć zapotrzebowanie czło­wieka na energię w ok. 50%, na białko w ok. 35%, na wapń w ok. 25%, na żelazo w ok. 50%, na witaminy z grupy B w ok. 40%. Roczne spożycie pieczywa na jednego mieszkańca w naszym kraju wynosiło w ostatnich latach ok. 100 kg. Z danych tych wynika, że pieczywo odgrywa zasad­niczą rolę w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych naszego społeczeń­stwa. Produkcja piekarska w sposób zdecydowany — jak żadna inna — jest produkcją lokalną, związaną z wsią, osiedlem, gminą, miasteczkiem, miastem. Jest to bowiem produkcja przeznaczona do codziennej kon­sumpcji dla mieszkańców danego rejonu. Ta znana prawda zaczyna być dynamicznie wprowadzana w życie w wyniku zmian systemu polityczno-społecznego kraju i przechodzenia od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej, opartej na prywatnym systemie własności i samodzielności samorządu terytorialne­go. Ostatnio w naszym kraju powstaje wiele piekarń prywatnych (no­wobudowane, prywatyzowane i reprywatyzowane) o charakterze osied­lowym lub gminnym. Często są one wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia sprowadzone z zagranicy i przystosowane do produkcji sze­rokiego asortymentu pieczywa.
Polecamy