Podstawowe pojęcia związane z technologią

wszytsko o pieczywie

Technologia — to ogół wiadomości o metodach i procesach wy­twarzania produktów, tj. wyrobów gotowych, z materiałów wyjścio­wych —surowców. Termin technologia wywodzi się z języka greckiego (tedine — sztuka, rzemiosło i logos — słowo, nauka). Zakres technologii ulegał zmianom wraz z rozwojem techniki. Naj­pierw dotyczyła ona wytwórczości ręcznej charakterystycznej dla małych warsztatów i zakładów rzemieślniczych, gdzie wszystkie, lub prawie wszystkie, czynności były wykonywane przez te same osoby. Następnie, w dużych warsztatach i w pierwszych fabrykach, pojawia się podział zadań pośród wykonawców (specjalizacja) tworzących zespoły. Ta me­toda technologiczna znalazła szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w piekarstwie, gdzie przetrwała po dzień dzi­siejszy. Obecnie technologia zajmuje się badaniem zjawisk i praw w celu ustalenia takiego procesu produkcyjnego, który pozwoli szybciej i taniej otrzymywać dobra materialne wysokiej jakości. Procesem produkcyjnym danego wyrobu, np. pieczywa, nazywa się całokształt procesów niezbędnych do uzyskania z surowców i półproduktów gotowego wyrobu. Składa się on z procesów podstawo­wych oraz z procesów pomocniczych, np. transport wewnętrzny, przy­gotowanie maszyn, które są konieczne do przeprowadzenia procesów pod-Stawowych. Proces podstawowy jest zespołem operacji i czyn­ności, bezpośrednio związanych ze zmianą właściwości i kształtu surowca — od początku jego przetwarzania do momentu uzyskania gotowego wyrobu. Nazywa się go procesem technologicznym lub ina­czej   technologią  produkcji. Określony zespół operacji i czynności związanych z obróbką surowca, półproduktu lub gotowego wyrobu nazywa się metodą technolo­giczną. Operacją technologiczną nazywa się część procesu technologicznego wykonywaną w określonym miejscu  (gnieździe)   procesu technologicznego i w określonym czasie, bez przerw  na  wykonywanie innych czynności. Czasami stosuje się określenie   operacja   jednostkowa   dla podkreślenia fizycznego lub fizykochemicznego charakteru operacji. Czynnością nazywa się jedno z zakończonych działań pracowni­ka lub maszyny, które składa się na wykonanie operacji lub na jej przygotowanie. Zespół wielokrotnie powtarzających się operacji, w celu uzyskania określonych właściwości półproduktu lub produktu, nazywa się fazą technologiczną. Fazowe powtarzanie określonych procesów, które tworzą jak gdyby zamknięty krąg, nazywa się   cyklem    technologicznym. Zespół maszyn i urządzeń, służących do nadania surowcom lub pół­produktom określonych cech, nazywa się ciągiem technologicz­ny ,   np. ciąg dzielenia i formowania kęsów ciasta. Współczesna technologia jest złożoną dyscypliną wiedzy stosowanej, zastosowanie wymaga solidnego przygoto­wania ogólnego. Tradycyjnie w technologii, jako dyscyplinie naukowej, a więc i w piekarstwie, wyróżnia się: technologię ogólną, chemiczną, mechaniczną i ostatnio biotechnologię.
Tagi: technologia
Polecamy