Ogólne zasady bhp w piekarniach

wszytsko o pieczywie

Piekarnie należą do stosunkowo bezpiecznych zakładów pracy. Sporadyczne wypadki przy pracy zdarzają się głównie z powodu zaniedbań i nieprzestrzegania zasad oraz postanowień bhp. Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi na terenie zakładu przepisami bhp i z organizacją ochrony przeciwpożarowej. Obsługa poszczególnych urządzeń jest możliwa po zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-ruchową. Należy przestrzegać zakazu posłu­giwania się otwartym ogniem na terenie piekarni, zwłaszcza w miejscach znacznego zapylenia. Dotyczy to szczególnie prowadzenia prac spawal­niczych i iskrzenia instalacji elektrycznych (konieczne uziemienie). Nie wolno pozostawiać zaoliwionych pakuł lub szmat oraz rozlanych łatwo palnych płynów. Urządzenia przeciwpożarowe (łopaty, siekiery, bosaki) należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie mniej ważne w produkcji piekarskiej są zagadnienia sanitarno­higieniczne decydujące o jakości i zdrowotności pieczywa. W całym cy­klu produkcji, począwszy od surowców, aż do otrzymania gotowego wy­robu, powinny być zapewnione warunki zapobiegające zakażeniu przez drobnoustroje, porażeniu przez insekty, gryzonie i inne szkodniki oraz zanieczyszczeniu substancjami, w tym również dozwolonymi, ale prze­dawkowanymi. Stan ten warunkuje zarówno odpowiednie wyposażenie techniczne (lokal, urządzenia i maszyny) jak i właściwe ich użytkowanie oraz przestrzeganie porządku i czystości na poszczególnych etapach pro­dukcji. Proces produkcyjny powinien być zorganizowany w sposób funk­cjonalny, tzn. zapewniający ciągłość produkcji zgodnie z technologią wy­twarzania, z wykluczeniem krzyżowania się dróg surowców i gotowych wyrobów (dróg czystych z brudnymi).
Polecamy