Dostawa i magazynowanie surowców

wszytsko o pieczywie

Dostawa, przyjmowanie i magazynowanie surowców — to bardzo ważne operacje w produkcji piekarskiej. Ich organizacja wpływa na jakość surowców, a tym samym na jakość gotowego wyrobu i na koszty jego wytwarzania. Podczas przyjmowania surowców sprawdza się ich ilość i zgodność z dokumentacją przesyłkową oraz kontroluje jakość i porównuje z ate­stem dostawcy. Pierwszą kontrolę jakościową i ilościową przeprowadza magazynier odbierający surowce. W większych piekarniach, wyposażo­nych w laboratoria, kontroli dokonuje laborant. Dostawa i magazynowanie mąki Sposoby dostawy mąki są zróżnicowane w zależności od usytuowania piekarni i młyna oraz przyjętego sposobu magazynowania mąki (w wor­kach luzem). W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa piekarni z młynem trans­port i magazynowanie są uproszczone. Jednak zazwyczaj młyny są poło­żone w znacznej odległości od piekarni. Zachodzi wówczas konieczność transportowania mąki, głównie samochodami, czasem koleją (przy znacz­nych odległościach i dużych ilościach mąki). Piekarnia powinna dysponować zapasem mąki zapewniającym ciągłość i stabilność produkcji. Normatywny zapas mąki powinien zapewniać 14-dniową produkcję. Ten 14-dniowy zapas jest wyznaczony okresem dy­namicznych zmian jakościowych mąki występujących w mące po jej prze­miale, tzw. dojrzewaniem mąki. Mąka może być dostarczana w workach tkaninowych (z juty) lub luzem — w specjalnych cysternach --mąkowozach. Dostawy mąki luzem łączą transport mechaniczny grawitacyjny i pneumatyczny. Są one nierozerwalnie związane z procesem technolo­gicznym produkcji u dostawcy i odbiorcy. Załadunek bowiem stanowi przedłużenie procesu produkcji mąki, a wyładunek jest włączony w cykl organizacji składowania i przerobu u odbiorcy. Porównując transport mąki w workach z dostawą luzem, widać wyraźnie zalety transportu mąki luzem. Różnica między tradycyjnym przewozem mąki a przewozem luzem polega głównie na: —     zastąpieniu ręcznych czynności załadunkowych czynnościami zme­chanizowanymi i zautomatyzowanymi, —     wyeliminowaniu opakowań (worków jutowych) oraz procesu pako­wania, —     zastosowaniu specjalizowanych pojazdów, zamiast uniwersalnych środków transportowych. Korzyści wynikające ze stosowania przewozów mąki luzem są dwo­jakiego rodzaju: techniczne i ekonomiczne. Korzyści techniczne polegają między innymi na: —     wyeliminowaniu ciężkich prac załadunkowych w wyniku zastoso­wania kompleksowej mechanizacji i automatyzacji, —     poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (zabezpiecze­nie mąki przed porażeniem przez szkodniki), —     zmniejszeniu niezbędnej powierzchni magazynowej, —     przyspieszeniu procesu dojrzewania mąki wskutek jej napowie­trzenia podczas transportu pneumatycznego i stworzenia możliwości pod­grzewania mąki, co pozwala na skrócenie czasu jej magazynowania (le­żakowania). Mąka w młynie jest grawitacyjnie zsypywana z mieszarek do cy-sterny-mąkowozu, którym jest dostarczana do piekarni. W piekarni, po podłączeniu króćca mąkowozu do instalacji transportu pneumatycz­nego, mąka, za pomocą dmuchawy, jest pneumatycznie tłoczona do si­losów, a z nich do stanowiska mieszenia (rys. IV-2). Wielkość silosów oraz wyposażenie techniczne układów transportu pneumatycznego są zróżnicowane, głównie w zależności od wielkości piekarni. Ostatnio coraz częściej również w Polsce, instaluje się silosy wolnostojące, bez obudo­wy, na otwartej przestrzeni. Dostawa i magazynowanie surowców pomocniczych Wszystkie surowce poza mąką, zwane dodatkowymi, dostarcza się w Polsce do piekarń w sposób tradycyjny w opakowaniach przewidzia­nych przez producenta. W piekarni magazynuje się je, tworząc nie­zbędny zapas w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Magazyn surow­ców dodatkowych powinien się znajdować w pobliżu stanowisk miesze­nia ciasta, gdyż tam trzeba dostarczyć wszystkie surowce. W magazynie powinny istnieć warunki optymalne dla poszczególnych surowców. Czę­sto w magazynie wydziela się poszczególne pomieszczenia przeznaczone do składowania surowców łatwo psujących się i wymagających specjal­nych warunków. Piekarstwo zużywa duże ilości surowców dodatkowych, które są do­starczane w różnorakich opakowaniach. Ich załadowanie i rozładowanie są bardzo pracochłonne. Występują przy tym znaczne straty surowców. W celu wyeliminowania tych ciężkich prac, a także ze względów eko­nomicznych (wyeliminowanie zużycia opakowań i strat surowców) wpro­wadza się w wielu krajach, ostatnio i u nas, dostawy i magazynowanie surowców dodatkowych luzem. Dotyczy to soli, cukru, tłuszczu, drożdży i produktów mleczarskich.
Polecamy